Rymmenfiske.se 5 Integritetspolicy
Integritetspolicy

Personuppgiftspolicy

Lyen-Rymmen-Lången med flera sjöars fiskevårdsområde värnar om personlig integritet och strävar efter att skydda lagrade personuppgifter. Denna policy redogör för hur personuppgifter behandlas och vilka rutiner som ska följas för att registren ska vara korrekta. Personuppgifter som du lämnar till Lyen-Rymmen-Lången med flera sjöars fiskevårdsområde via formulär på hemsidan sparas i informationssyfte och för att kunna kontakta dig.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE 

Register över fiskerättsägare.

Fvof är skyldiga att ha ett uppdaterat register över vilka som är fiskerättsägare inom området. Registret används till att komma i kontakt med fiskerättsägare och för att se andelar fiskerätt i sjöarna.

Register över fisketillsyningsmän.

Fvof har utbildat tillsyningsmän för att se till att de regler som Fvof har beslutat efterföljs.

Register över fiskare vid öringprovfisket.

Registret används till att kontrollera att de som fiskar återrapporterar fångsten, det är ett krav för att få medverka.

Register över medlemmar i styrelsen och valberedningen.

Det finns register med personuppgifter på de som är invalda i styrelsen och valberedningen. Uppgifterna används för kontakter inom arbetsgrupperna och utbetalning av ersättning för arbete för Fvof.

Register över närvarande vid fiskestämman.

Under fiskestämman skickas en närvarolista runt där fiskerättsägare får fylla i sin närvaro. Listan används om röstningsförfarande blir aktuellt.

Syfte med sparade personuppgifter

Fiskevårdsområdesföreningen har som uppgift att främja fisket i sjöarna som ingår i området. Detta görs med fiskevårdande insatser och biotopvård som ska gynna fisken. För att vi ska kunna bedriva verksamheten behöver vi ha de register med personuppgifter som nämns ovan. Före publicering av bilder på hemsidan skall personerna på bilden tillfrågas om publiceringen godkänns.

Rutin vid förändring av register

När ett register uppdateras genom tillägg, ändring el radering av personuppgifter är det den ansvarige för respektive register som har som uppgift att se till att uppdateringen sker skyndsamt. Den ansvarige har även uppgiften att se till att alla gamla uppgifter raderas och att registeret är korrekt.

Cookies

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. Lyen-Rymmen-Lången med flera sjöars fiskevårdsområde använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Våra cookies sparar inte information såsom namn och personuppgifter.

Vi använder cookies för att underlätta analyser av trafik på våra hemsidor och skapa en bättre användarupplevelse, det kan t ex innebära att vi sparar information om tidigare besök på våra hemsidor samt vilka sidor som besökts.

När du besöker  www.rymmenfiske.se kommer du att få välja om du samtycker till användningen av cookies. Genom att godkänna användningen av cookies på våra hemsidor, så godkänner du att vi samlar information om dina besök.

Om du inte godkänner att vi använder cookies på det här sättet bör du ändra din webbläsares inställningar till att inte acceptera cookies. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. Läs mer under hjälpavsnittet som rör cookies i din webbläsare.

COOKIES FRÅN TREDJE PART

Denna typ av cookies kommer från tredje part, t.ex. sociala nätverk. De används i första hand för att integrera innehåll från sociala medier, t.ex. Social Plugins eller för analyser (t.ex. Google Analytics).

LÄNKAR TILL ANDRA SIDOR

På våra hemsidor kan det förekomma länkar till externa hemsidor, dessa omfattas inte av denna policy. Lyen-Rymmen-Lången med flera sjöars fiskevårdsområde tar inget ansvar för dessa hemsidors hantering av personuppgifter.

SPRIDNING AV PERSONUPPGIFTER 

Lyen-Rymmen-Lången med flera sjöars fiskevårdsområde kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna Integritetspolicy. Inom ramen för tjänsten vi tillhandahåller kan personuppgifter lämnas vidare till samarbetspartners om det är nödvändigt för utförandet och tillhandahållandet av våra tjänster.

Lyen-Rymmen-Lången med flera sjöars fiskevårdsområde kan även lämna ut dina personuppgifter till annan tredje part, såsom Lyen-Rymmen-Lången med flera sjöars fiskevårdsområde leverantörer för vår verksamhet, till exempel för teknisk support och drift av IT-system.

Skulle en part finnas utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, EES, vilket skulle innebära att personuppgifter skulle kunna komma att överföras till länder utanför EES så kommer vi vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EES.

Vidare kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag, domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning.

 DINA RÄTTIGHETER

Du som individ har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifter få besked om vilka personuppgifter som Lyen-Rymmen-Lången med flera sjöars fiskevårdsområde behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

Du som individ har även rätt att när som helst begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter och rätt till dataportabilitet d.v.s. att du har rätt att få de personuppgifter som du lämnat till oss överfört till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

KLAGOMÅL

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för hur personuppgifter hanteras enligt GDPR och du har rätt att klaga på ett företag om du anser att de inte sköter hanteringen av personuppgifter:

Från datainspektions hemsida (www.datainspektionen.se):
Innan du kontaktar Datainspektionen, försök alltid att lösa problemen själv. Ta kontakt med dem som du tycker gör fel och berätta vad du tycker är fel. De ska då utreda det inträffade, och förhoppningsvis rättar de till felen så att du känner dig nöjd.

Om de inte gör det, så kan du kontakta Datainspektionen. Berätta i din anmälan vad du har gjort, och bifoga eventuella meddelanden mellan dig och dem som du anmäler. Alla underlag är då till nytta för oss, eftersom de hjälper oss att bedöma anmälan och fatta beslut om vi ska gå vidare med den.

Registertyp: Ansvarig:
Fiskerättsägare Fredrik Roos
Fisketillsynsmän Fredrik Roos
Fiskare vid öringsprovfisket Tomas Rahm
Medlemmar i styrelsen och valberedningen Margaretha Lindahl
Närvarolista fiskestämma Bengt Einarsson