Rymmenfiske.se 5 Regler för fiskevattenägare

Regler för fiskevattenägare

Lyen-Rymmen-Lången m fl sjöars fiskevårdsområdesförening

Utdrag av protokoll som berör fiskerättsägarnas rättigheter och skyldigheter

Vid första fiskestämman 1993-01-29 beslöts enligt nedan:
§ 12
”Fiske med handredskap är tillåtet för fiskerättsinnehavare inom hela fiskevårds-området, dock är fiske med fasta redskap endast tillåtet i den sjö eller vattendrag, i vilken fiskerättsinnehavaren har fiskerätt enligt lag, med den begränsningen att den som endast har del i skogelag får fiska inom skifteslagets vattenområde (enligt § 5 i stadgarna, regler för fisket).
§ 13

”Generellt förbud mot fiske i Åråns nedre del (Värmeshults Kraftverk till Furens fvo) gäller oktober – december; under öringens lekperiod”

”Beslöts att skyltar (ang. fiskekortsfiske) får spikas upp med aluminiumspik under förutsätt-ning att markägarna tillfrågas först.”

Vid styrelsesammanträde 1993-04-02 antecknades i

§ 3, 11-12:e st

”Angående fiskerättsägares möjlighet att uppdra åt någon att fiska åt sig , konstaterades att det godtas om ägaren inte kan fiska. (Han ska dock ta hand om fisken.)

Det finns också en specialbestämmelse att den som sålt sin fastighet till sina barn och bor kvar på fastigheten (med fiskerätt, förstås!), får fiska.”

Vid styrelsesammanträde 1993-05-15 antecknades i

§ 9

 ”Utflyttade barn har ej fiskerätt, men studerande barn som är mantalsskrivna hemma får fiska.”

Vid fiskestämman 2007-02-28 beslöts enligt

§ 14 och bilaga 2

”att Osån, vid Åtorpet, 100 m ovanför och 100 m nedanför bron, samt från kraftverksdammen och 50 m nedanför landsvägsbron i Ohs, fredas från allt fiske.

Vid fiskestämman 2013-04-11

Beslöts atttotalt fiskeförbud(alla fiskarter) skall gällaunder lektid, 1 mars – 31 maj, i Osåns mynning 300 meter ut i sjön och upp i ån ca 1 km i höjd med Liljekvists väg”för att freda fisken under leken

II Förtydligande av bestämmelser

Fiskerättsägare i Årån får fiska som hittills under januari – september.

Övriga fiskerättsägare får inte fiska i Årån.

Totalt fiskeförbud råder året runt i Osån vid Åtorpet, 100 meter ovanför och 100 meter nedanför bron och från kraftverksdammen och 50 m nedanför landsvägsbron i Ohs. Gäller alltså även fiskerättsägarna.

Totalt fiskeförbud råder under lektid, 1 mars – 31 maj, i Osåns mynning 300 meter ut i sjön och upp i ån ca 1 km i höjd med Liljekvists väg. Fiskerättsägare får fiska som hittills under juni-februari.

Bestämmelser om fiskerättsägares bedrivande av fiske

För enhetlig märkning av fiskerättsägarnas fiskeredskap gäller runda, röda klot som fästes i båda ändar av nät. Bojarna skall märkas med fastighetsbeteckning, namn och mobil-telefonnummer.”

Långrev, läggs med högst 100 krok

Nät, med sammanlagd max.längd 100 meter